ใบขับขี่ต่างด้าว-ชาวต่างชาติ

สอนขับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ พร้อมสอบใบขับขี่สำหรับบุคคลต่างด้าว และชาวต่างชาติ

  1. หลักสูตรรถยนต์ สำหรับบุคคลต่างด้าวและชาวต่างชาติ(15 ชั่วโมง)
  2. หลักสูตรรถจักรยานยนต์ สำหรับบุคคลต่างด้าวและชาวต่างชาติ(15 ชั่วโมง)
    จะต้องมีพื้นฐานการขับขี่รถจักรยานยนต์แล้ว

ข้อสอบที่ใช้ทดสอบสำหรับบุคคลต่างด้าวและชาวต่างชาติ

ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

กรณีผู้เรียนไม่สามารถอ่านหนังสือได้ ต้องสามารถสื่อสารและฟังภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเข้าใจ

เอกสารสำหรับการสมัครเรียนขับรถยนต์

สำหรับนักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติ คนจีนหรือบุคคลสัญชาติพม่าที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
หากมีเอกสารแสดงตนและถิ่นที่อยู่ครบถ้วนตามกฎกระทรวง

  1. บัตรประจำตัวคนต่างด้าว(สำหรับต่างด้าว)
  2. หนังสือเดินทาง (สำหรับนักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติ)
  3. ใบอนุญาตการทำงาน หรือ ใบรับรองถิ่นที่อยู่
  4. ใบรับรองแพทย์
  5. รูปถ่ายขนาด 3 x 4 เซนติเมตร จำนวน 3 รูป
error: Content is protected !!