โรงเรียนสอนขับรถแอดวานซ์ ตอนการใช้สัญญาณไฟต่างๆ-การขับรถในทางตรง

เรียนขับรถยนต์ |การใช้สัญญาณต่าง ๆ

ในบทนี้ ผู้เรียนขับรถยนต์จะเรียนรู้เกี่ยวกับการให้สัญญาณไฟหรือสัญญาณเสียงได้ ตามกฎจราจร อย่างถูกต้อง
ไม่ช้าหรือเร็วเกินไป ในขณะเดียวกันต้องสามารถควบคุมรถ ได้อย่างถูกต้องด้วย

การฝึกใช้สัญญาณต่าง ๆ ผู้เรียขับรถจะต้องฝึกตามแนวทางต่อไปนี้

เรียนขับรถยนต์

 1. ฝึกฝนการใช้สัญญาณในขณะที่รถหยุด
 2. ใช้สัญญาณอย่างน้อยที่สุด 3 วินาทีก่อนที่จะมีการขับรถให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เช่น ก่อนเลี้ยว
  หรือหยุดรถ สัญญาณแขนก็ต้องให้ก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วินาที เช่นเดียวกัน โดยยื่นแขนและมือ
  อย่างเต็มที่เพื่อให้เห็นอย่างเด่นชัด
 3. การให้สัญญาณเพื่อความเร็วให้ใช้ร่วมกับการย้ำเบรกเพื่อให้แสงไฟท้ายปรากฎแก่รถคันอื่นก่อนที่
  จะมีการเบรกจริง และต้องให้ความระมัดระวังแก่ผู้ใช้ทางเท้าหรือคนเดินข้ามถนนที่ผู้ขับไม่อาจ
  ควบคุมได้
 4. ให้สัญญาณแขน ในกรณีที่สัญญาณไฟไม่สามารถแสดงได้หรือมีอุปกรณ์บดบังสัญญาณไฟทำให้ไม่
  อาจมองเห็นได้ เช่น เวลาลากจูง หรือในเวลาที่มีแสงสว่างมาก เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสน
 5. ดูปฏิกิริยาของรถคันอื่นต่อการให้สัญญาณก่อนที่จะมีการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ขอสัญญาณนั้น
 6. สัญญาณใช้เพื่อการติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้รถใช้ถนนอื่น ๆ ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่กำหนด เพื่อ
  แสดงความตั้งใจหรือวัตถุประสงค์ของผู้ขับรถในขณะขับรถ
 7. ยกเลิกการใช้สัญญาณเมื่อเสร็จสิ้นแล้ว
 8. แตร การใช้แตรขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม การใช้แตรไม่ใช่เป็นหลักประกันว่าจะมีความปลอดภัยใน
  การขับรถเสมอไป
 9. การกระพริบไฟหน้าใช้ในกรณีที่การใช้แตรอาจจะไม่ได้ยิน

การให้สัญญาณอย่างถูกต้อง ชัดเจนเป็นลักษณะที่ดีของผู้ขับรถ สัญญาณที่ถูกต้อง ต้องเป็นไปตามที่
กฎหมายกำหนดทั้งเงื่อนไขของสัญญาณมือและสัญญาณไฟ การให้สัญญาณต้องแสดงให้ปรากฎต่อผู้ขับขี่อื่น ๆ

เรียนขับรถที่ไหนดี |การขับรถในทางตรง

ในบทนี้ผู้เรียนสามารถขับรถในทางตรงข้างหน้าได้อย่างนุ่มนวลและเงียบโดยสามารถขับร่วมกับรถคัน
อื่น ๆ ได้

ผู้สอนขับรถจะอธิบายและสอนให้ผู้เรียนแสดงความสามารถในการเคลื่อนรถไปอย่างปลอดภัย โดยปราศจากการกระตุกหรือ เครื่องยนต์ดับหรือเร่งเครื่องยนต์ และต้องไม่ทำความรบกวนกับรถคันอื่น ในขณะที่ทำตามลำดับขั้นในการฝึกซ้ำ ๆ

ขั้นตอนของการเข้าเกียร์หนึ่ง เพื่อเคลื่อนรถมีดังนี้

 1. เหยียบคลัทช์ด้วยเท้าซ้าย
 2. เข้าเกียร์หนึ่ง อย่าใช้แรงมาก ถ้าไม่สามารถเข้าเกียร์ได้ให้ปล่อยคลัทช์ และเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง
 3. มองในกระจกส่องหลัง มั่นใจว่าถนนด้านหลังว่าง
 4. ให้สัญญาณในการเคลื่อนรถ
 5. แตะคันเร่งเบา ๆ ด้วยเท้าและค้างอยู่ในตำแหน่งนี้
 6. ถอนเท้าซ้ายออกจากคลัทช์อย่างช้า ๆ และเบา ๆ จนกระทั่งได้ยินเสียงเครื่องยนต์เปลี่ยนและรถ
  เคลื่อนย้ายช้า ๆ เมื่อเสียงเครื่องยนต์เปลี่ยนให้หยุดคลัทช์ค้างไว้ก่อน
 7. มองกระจกส่องหลังอีกครั้งและหันหลังมองข้ามไหล่ด้านขวาศรีษะ เพื่อตรวจสอบจุดบอดในการขับ
  รถ
 8. มั่นใจว่าถนนข้างหน้าว่าง ปลดเบรกมือช้า ๆ และใช้มือจับพวงมาลัย กดคันเร่งเบา ๆ เพื่อเร่งรอบ
  เครื่องยนต์ในขณะเดียวกัน ให้ปล่อยเท้าซ้ายออกจากคลัทช์อย่างนุ่มนวล และวางเท้าซ้ายไว้ที่วางเท้า
  รถจะแล่นออกไปอย่างนุ่มนวล
 9. จับพวงมาลัยให้อยู่ในตำแหน่งที่ 10 และ 2 นาฬิกา ยกเว้นเมื่อมีการนำมือไปให้สัญญาณรถ

ขั้นตอนนี้บางครั้งก่อให้เกิดความตึงเครียดต่อผู้เรียนผู้ฝึกสอนให้ความช่วยเหลือผู้อื่นให้ผ่อนคลายความตึงเครียดอย่างรวดเร็ว