โรงเรียนสอนขับรถ|การควบคุมความเร็วของรถและการเปลี่ยนเกียร์ขั้นพื้นฐาน

เรียนขับรถพร้อมใบขับขี่ ต้องที่แอดวานซ์

การควบคุมความเร็วของรถ

หลังจากที่มีการฝึกการเดินหน้าและถอยหลังแล้วผู้เรียนต้องสามารถควบคุมความเร็วของรถขณะรถเคลื่อนที่ไปข้างหน้า ลักษณะมีการเลี้ยวด้านซ้ายและด้านขวาหลาย ๆ ครั้งได้อย่างคล่องตัว

ในบทนี้ผู้เรียนจะสามารถเคลื่อนรถไปข้างหน้า ลักษณะหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้โดยการใช้การควบคุมความเร็วควบคู่กับการบังคับพวงมาลัย และการเคลื่อนที่ของรถต้องปราศจากการกระตุกหรือเครื่องยนต์ดับและต้องไม่ชนสิ่งกีดขวางทั้งทางด้านซ้ายและขวา

เรียนขับรถพร้อมใบขับขี่

โดยมีการฝึกปฏิบัติซ้ำหลาย ๆ ครั้ง จนเกิดความชำนาญ ดังนี้

 1. เลือกช่องทางในการเคลื่อนรถ เช่น ถ้าจะมีการเลี้ยวรถไปทางด้านซ้ายให้เลือกพื้นที่ทางด้านขวา
  ก่อนทำการเลี้ยว เพื่อเพิ่มพื้นที่ ในขณะทำการเลี้ยวและเพิ่มความสามารถในการมอง
 2. การใช้เกียร์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่ทำการฝึก
 3. การจับพวงมาลัยควรจับอยู่ที่ตำแหน่ง 2 และ 10 ตามเข็มนาฬิกา เพื่อความคล่องตัวในการบังคับ
  ขณะเคลื่อนที่และจังหวะในการคืนพวงมาลัย
 4. เพิ่มความเร็วในการหมุนพวงมาลัย โดยพิจารณาจากมุมที่ทำการเลี้ยวและจังหวะในการคืน
  พวงมาลัย
 5. การควบคุมความเร็วของรถโดยอาจมีการใช้คลัทช์หรือเบรกในการควบคุมการเคลื่อนที่ของรถตาม
  สภาพสิ่งกีดขวาง
 6. การใช้สายตาในการมองมุมยอดต่าง ๆ ในจังหวะการเคลื่อนที่ของตัวรถ

โดยระหว่างการฝึก ผู้ฝึกจะอธิบายแสอนขับรถละสาธิตตามหัวข้อต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่ถูกต้องดังนี้

 1. ความสำคัญของการหาตำแหน่งในขณะเคลื่อนรถ
 2. ความสำคัญของการใช้เกียร์ การใช้คลัทช์และเบรกในการเคลื่อนรถ
 3. การใช้สายตาในการมองขณะเคลื่อนรถทั้งด้านซ้ายและด้านขวา
 4. การหมุนพวงมาลัยและการคืนพวงมาลัยไม่สัมพันธ์หรือมีการหมุน การคืนไม่สม่ำเสมอ

การเปลี่ยนเกียร์ขั้นพื้นฐาน

ในบทนี้ผู้เรียนจะได้รับการฝึกอบรมครั้งแล้วครั้งเล่าจาก โรงเรียนสอนขับรถยนต์ จนสามารถเปลี่ยนเกียร์ได้ดังนี้

 1. เปลี่ยนเกียร์ทั้งขึ้นและลงและต้องไม่ทำให้เครื่องยนต์ใช้กำลังรอบของเครื่องเกินกว่ากำลังที่เหมาะสม
  หรือลากเกียร์
 2. ใช้เกียร์อย่างถูกต้องมีการเปลี่ยนเกียร์ในจังหวะที่เหมาะสม
 3. ควบคุมรถได้อย่างดี
 4. เมื่อเปลี่ยนเกียร์เรียบร้อยแล้วให้นำมือกลับมาจับที่พวงมาลัยทันทีทุกครั้ง

การฝึกฝนใช้เกียร์มีพื้นฐานดังนี้

 1. ตำแหน่งของเกียร์ควรจะถูกเขียนติดไว้ตามลักษณะของแต่ละเกียร์โดยติดไว้ที่แห่งใดแห่งหนึ่งโดย
  ปกติจะติดไว้ที่หัวเกียร์หรือที่อื่น
 2. หัวเกียร์จะอยู่ติดอยู่หรือสวมใส่ติดกับคันเกียร์ซึ่งจะพอเหมาะกับอุ้งมือของผู้ขับ โดยทั่วไปการ
  เปลี่ยนเกียร์จะใช้มือเป็นตัวกำหนดเกียร์หนึ่งและสองจะไปทางซ้ายเกียร์สาม สี่ และห้า จะอยู่ทางขวา
  ตามลำดับ
 3. การเปลี่ยนเกียร์

ถอนเท้าขวาจากแป้นคันเร่ง ใช้เท้าซ้ายเหยียบที่แป้นคัลทช์ ดันเกียร์ไปที่เกียร์ที่สูงกว่าปล่อยเท้าซ้าย
ออกจากคลัทช์ช้า ๆ ให้เท้าขวาเหยียบคันเร่งเบา ๆ

การเปลี่ยนเกียร์ลง

ถอนเท้าขวาจากแป้นคันเร่ง ให้เท้าซ้ายเหยียบที่แป้นคลัทช์ ดันเกียร์ไปที่เกียร์ไปที่เกียร์ต่ำกว่า
ในตำแหน่งที่ต้องการปล่อยเท้าซ้ายออกจากคลัทช์ช้า ๆ ใช้เท้าขวาเหยียบคันเร่งเบา ๆ ตามความเร็ว
ที่ต้องการ

โดยครูผู้ฝึกสอน โรงเรียนสอนขับรถ จะมาสาธิตและอธิบายให้ผู้เรียนได้และขั้นตอนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 1. จุดประสงค์และประโยชน์ของเกียร์
 2. ระบบการทำงานของเกียร์ต่าง ๆ
 3. ตำแหน่งของเกียร์และวิธีการเปลี่ยนเกียร์
 4. ระบบการทำงานของคลัทช์ และผลของคลัทช์ต่อการขับขี่ เมื่อมีการเหยียบคลัทช์ ขณะรถหยุดหรือ
  เปลี่ยนเกียร์
 5. เกียร์สามารถถูกนำไปใช้เพื่อลดความเร็วของรถได้ แต่ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนเกียร์ให้ต่ำกว่า
  เกียร์ 3 ระดับเมื่อรถใกล้จะหยุดสนิท
 6. ใช้รถอย่างใส่ใจ

ในระหว่างการฝึกใช้เกียร์หากมีข้อผิดพลาดใดเกิดขึ้น ผู้สอนจะเป็นผู้ชี้จุดผิดพลาดให้กับผู้เรียนเพื่อให้สามารถเข้าใจและใช้เกียร์ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย