รถบรรทุกพร้อมใบขับขี่

ขณะนี้ทางโรงเรียนสอนขับรถแอดวานซ์กรุงเทพฯ ได้ขยายพื้นที่สนามขับรถเพิ่มขึ้นอีก 3 ไร่ รวมเป็นกว่า 11 ไร่ เพื่อรองรับหลักสูตรการเรียนการสอนรถบรรทุกขนาดใหญ่ อาทิ รถหกล้อ รถสิบล้อ  รถบรรทุกพ่วง   รถบรรทุกกึ่งพ่วง ตามระเบียบของรถยนต์บรรทุกเพื่อการขนส่ง (พ.ร.บ.ขนส่ง)

โรงเรียนสอนขับรถแอดวานซ์กรุงเทพฯ ถือเป็นโรงเรียนสอนขับรถแห่งเดียวในกรุงเทพฯ ที่มีความพร้อมในการดำเนินการเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนแบบครบวงจร ทั้งรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และรถบรรทุกเพื่อการขนส่ง โดยผู้เรียนสามารถอบรมสอบภาคทฤษฎี และสอบภาคปฎิบัติ ที่โรงเรียนได้เลย จากนั้นนำใบรับรองจากทางโรงเรียนไปยื่นขอทำใบขับขี่ที่สำนักงานขนส่งได้ทันที ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยไม่ต้องทำการทดสอบใดใดอีก

คุณสมบัติผู้เรียน

 1. ไม่มีใบอนุญาตชนิดเดียวกันอยู่แล้ว
  2. สามารถขับรถยนต์ได้แล้ว และ มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล
  3. ไม่มีภาวการณ์มองเห็นสีผิดปกติ หรือภาวะตาบอดสี
  4. ไม่เป็นผู้พิการ
  5. มีอายุครบ  20   ปี บริบูรณ์ (สำหรับ บ.2) หรือ 22 ปี บริบูรณ์ (สำหรับ ท.2)

กำหนดการเรียนและสอบใบอนุญาตขับขี่ 

?? เรียนปฏิบัติสามารถเลือกวันเรียนที่สะดวกได้ ระยะเวลา 2 วัน 07.30 – 19.00 น.  สนามบรมราชชนนี

อบรมและสอบภาคปฏิบัติ ระยะเวลา 1 วัน 07.30 – 19.00  น. นเฉพาะวันศุกร์ เดือนละ 2 ครั้ง สนามบรมราชชนนี

สอบภาคทฤษฎี เลือกวันสอบทีสะดวกได้ทุกวัน 08.00 – 11.00  นยกเว้นวันศุกร์ ตึกสวนผัก

 1. อบรมทฤษฏีแก่ผู้ขับรถบรรทุก(10 ชั่วโมง)
ภาคทฤษฎีในห้องเรียน เวลา
1.ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2 ชั่วโมง
2.ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแพ่ง และอาญาที่ เกี่ยวข้องกับผู้ขับรถ 1 ชั่วโมง
3.ความรู้เกี่ยวกับหลักกการขับรถอย่างปลอดภัย และ การคาดการณ์ 2 ชั่วโมง
4.ความรู้เกี่ยวกับรถและเครื่องยนต์ การบำรุงรักษา การบรรทุกและการแก้ไขข้อขัดข้องเบื้องต้น 3 ชั่วโมง
5.ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ผู้ขับรถ มนุษยสัมพันธ์ ของผู้ขับรถ และมารยาทในการขับรถ 1 ชั่วโมง
6.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสินค้าและการขนส่ง วัตถุอันตราย 1 ชั่วโมง
รวมเวลาอบรม 10 ชั่วโมง
 1. สอนขับรถบรรทุก ภาคปฏิบัติพร้อมเทคนิคการฝึกขับได้อย่างมืออาชีพ(20 ชั่วโมง)

ฝึกหัดขับรถ การกะระยะ การถอย วงเลี้ยว จุดบอด และปฎิบัติท่าต่างๆ เป็นต้น

error: Content is protected !!