รถบรรทุกพร้อมใบขับขี่

ขณะนี้ทางโรงเรียนสอนขับรถแอดวานซ์กรุงเทพฯ ได้ขยายพื้นที่สนามขับรถเพิ่มขึ้นอีก 3 ไร่ รวมเป็นกว่า 11 ไร่ เพื่อรองรับหลักสูตรการเรียนการสอนรถบรรทุกขนาดใหญ่ อาทิ รถหกล้อ รถสิบล้อ  รถบรรทุกพ่วง   รถบรรทุกกึ่งพ่วง ตามระเบียบของรถยนต์บรรทุกเพื่อการขนส่ง (พ.ร.บ.ขนส่ง)

โรงเรียนสอนขับรถแอดวานซ์กรุงเทพฯ ถือเป็นโรงเรียนสอนขับรถแห่งเดียวในกรุงเทพฯ ที่มีความพร้อมในการดำเนินการเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนแบบครบวงจร ทั้งรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และรถบรรทุกเพื่อการขนส่ง โดยผู้เรียนสามารถอบรมสอบภาคทฤษฎี และสอบภาคปฎิบัติ ที่โรงเรียนได้เลย จากนั้นนำใบรับรองจากทางโรงเรียนไปยื่นขอทำใบขับขี่ที่สำนักงานขนส่งได้ทันที ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยไม่ต้องทำการทดสอบใดใดอีก

คุณสมบัติผู้เรียน

 1. ไม่มีใบอนุญาตชนิดเดียวกันอยู่แล้ว
  2. สามารถขับรถยนต์ได้แล้ว และ มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล
  3. ไม่มีภาวการณ์มองเห็นสีผิดปกติ หรือภาวะตาบอดสี
  4. ไม่เป็นผู้พิการ
  5. มีอายุครบ  20   ปี บริบูรณ์ (สำหรับ บ.2) หรือ 22 ปี บริบูรณ์ (สำหรับ ท.2)

กำหนดการเรียนและสอบใบอนุญาตขับขี่ 

🚦🚘 เรียนปฏิบัติสามารถเลือกวันเรียนที่สะดวกได้ ระยะเวลา 2 วัน 07.30 - 19.00 น.  สนามบรมราชชนนี

อบรมและสอบภาคปฏิบัติ ระยะเวลา 1 วัน 07.30 - 19.00  น. นเฉพาะวันศุกร์ เดือนละ 2 ครั้ง สนามบรมราชชนนี

สอบภาคทฤษฎี เลือกวันสอบทีสะดวกได้ทุกวัน 08.00 - 11.00  นยกเว้นวันศุกร์ ตึกสวนผัก

 1. อบรมทฤษฏีแก่ผู้ขับรถบรรทุก(10 ชั่วโมง)
ภาคทฤษฎีในห้องเรียน เวลา
1.ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2 ชั่วโมง
2.ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแพ่ง และอาญาที่ เกี่ยวข้องกับผู้ขับรถ 1 ชั่วโมง
3.ความรู้เกี่ยวกับหลักกการขับรถอย่างปลอดภัย และ การคาดการณ์ 2 ชั่วโมง
4.ความรู้เกี่ยวกับรถและเครื่องยนต์ การบำรุงรักษา การบรรทุกและการแก้ไขข้อขัดข้องเบื้องต้น 3 ชั่วโมง
5.ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ผู้ขับรถ มนุษยสัมพันธ์ ของผู้ขับรถ และมารยาทในการขับรถ 1 ชั่วโมง
6.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสินค้าและการขนส่ง วัตถุอันตราย 1 ชั่วโมง
รวมเวลาอบรม 10 ชั่วโมง
 1. สอนขับรถบรรทุก ภาคปฏิบัติพร้อมเทคนิคการฝึกขับได้อย่างมืออาชีพ(20 ชั่วโมง)

ฝึกหัดขับรถ การกะระยะ การถอย วงเลี้ยว จุดบอด และปฎิบัติท่าต่างๆ เป็นต้น